1. PRIVAATSUSTEADE


Uhambo OÜ järgib käesolevas poliitikas toodud nõudeid ja põhimõtteid. Uhambo OÜ jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse ja seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused Uhambo OÜ peab isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.

 1. Uhambo OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
  1. 1. seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
  2. 2. eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
  3. 3. võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
  4. 4. õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
  5. 5. säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
  6. 6. usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid. 
 1. Isikuandmete töötlemise turvalisus
  1. 1. Uhambo OÜ rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes mõistlikkuse printsiibist.
  2. 2. Isikuandmetega seotud rikkumine – nõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu;  
 2. Isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid
  1. 1. Uhambo OÜ töötleb isikuandmeid, mis on saadud otse andmesubjektilt ja isikuandmeid, millega puututakse kokku teenuse osutamisel Ja  järgnevatel eesmärkidel:
  2. 1.1.  ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon, posti- ja e-postiaadress, kui klient tellib e-posti, veebi või telefoni teel meilt kultuuri-, puhkuse-, eksootika-  või suusareisi või lennupileti;
  3. 1.2. kui klient ostab reisi sihtkohta, kuhu reisimiseks on vaja viisat, küsime isikuandmeid, mida nõuab sihtkoha riigi seadusandlus, see võib olla kõik või mõned järgnevatest isikuandmetest: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon, posti- ja e-postiaadress, sünniaeg, isanimi, reisidokumendi koopia ja/või dokumendi number, amet, töökoht ja selle aadress, kontaktisik ja tema aadress ja seos reisijaga, reisija pangakonto väljavõte. Viisataotluse protsessis on vastutav töötleja sihtkoha riigi viisasid väljastav ametiasutus;
 3. Kolmandad isikud ja volitatud isikud
  1. 1. Uhambo OÜ võib isikuandmeid, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud isikutele alljärgnevatel eesmärkidel:
  2. 1.1. reisimiseks viisat nõudva sihtkoha riigi saatkonnale kliendi viisa taotlemiseks;
  3. 1.2. majutuskoha võimaldamiseks kliendile;
  4. 1.3. kliendi tellitud reisi jooksul vajaminevate rongi-, bussi- või lennupiletite või ekskursioonide broneerimiseks;
  5. 1.4. klientidele lennupiletite tellimiseks lennufirmadele või reisiagentuuridele;
  6. 2. kui kliendi isikuandmeid edastatakse ülalpool toodud põhjustel kolmandatele isikutele, siis oleme teinud oma parima, et meie koostööpartnerid ja volitatud töötlejad rakendavad isikuandmete kaitse turvalisuse tagamisel piisavaid turvameetmeid. 
 4. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse väljapoole EL-i või nende võrdsustatud piirkondi
  1. 1. Juhul kui teenuse osutamise käigus lepingu täitmiseks edastame andmeid väljapoole     EL-i või nendega võrdsustatud territooriumite, näiteks viisa taotlemiseks, majutus võimaldamiseks, kolmanda riigi riigisiseste rongi-, bussi- või lennupiletite broneerimiseks, edastame vastavaid isikuandmeid Uhambo OÜ reiside ja kliendi vahelise lepingu täitmiseks.
  2. 2. kus võimalik sõlmime me ka isikuandmete vastuvõtjatega lepingud, mis sätestavad ka isikuandmete kaitse punktid, kuid see ei ole kõikidel puhkudel võimalik ning me ei saa garanteerida, et kõik kolmandas riigis asuvad volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid vastavalt üldmääruse standardile. 
 5. Andmesubjekti õigused
  1. 1. Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta, mida ta on Uhambo Oü esitanud, tehes sellekohase avalduse Uhambo OÜ e-postile uhamboinfo@gmail.com.
  2. 1.1. Kui klient esitab isikuandmete alase päringu peab Uhambo OÜ  veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama.
  3. 2. Samuti on andmesubjektil õigus isikuandmete kustutamisele ning töötlemise piiramisele, asjakohastel juhtudel, kui seadus ei sätesta teisiti.
  4. 3. Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötajale üle kanda.
  5. 4. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile. 
 6. Isikuandmete säilitamine
  1. 1.Uhambo OÜ Reisid säilitab isikuandmeid, kuni see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.
  2. 2. Uhambo OÜ hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub.
  3. 3. Seadusest tuleneva nõude täitmiseks säilitame andmeid vastavalt seaduses toodud säilitustähtajale, reiside eest tasumise arveid, kui raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat alates pileti väljastamisest vastavalt Eesti raamatupidamise seadusele.
  4. 4. Kliendi nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitame niikaua kuni see on vajalik eesmärkide täitmiseks, mille nõusoleku alusel isikuandmeid töödeldakse. 

9.Muudatused privaatsuspoliitikas

 1. 1. Isikute privaatsus on Uhambo Oü oluline, mistõttu Uhambo OÜ ajakohastab regulaarselt käesolevat privaatsuspoliitikat. Veebilehel avaldame alati privaatsuspoliitika kõige ajakohasema versiooni.